Polityka prywatności

Polityka prywatności dla kandydatów do pracy w Multikino Media SP. Z o. o.

(wersja: 1)

I.     Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy gromadzonych przez Multikino Media Sp. Z o. o. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Multikino Media można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@multikinomedia.pl lub na adres Multikino Media, z dopiskiem na kopercie „IOD”.

1.        Co jest czym, czyli wyjaśnienie znaczenia niektórych słów, którymi posługujemy się w Polityce prywatności.

1.1.   „MKM”, „Administrator”, „Administrator danych” (albo „My”) – czyli Multikino Media Sp. Z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021086, o kapitale zakładowym 18.453.000,00  zł (w całości wpłacony), REGON: 357170910, NIP: 6762150965,

1.2.   „Kandydat do pracy” (albo „Ty”, albo każda inna forma osobowa, w której zwracamy się do Ciebie) – osoba fizyczna aplikująca o pracę w MKM.

1.3.    „Polityka prywatności" - niniejszy dokument.

1.4.   „Dane osobowe” - oznaczają informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają Cię zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy.

1.5.   „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.        Kto jest administratorem Twoich danych?

2.1.     Administratorem danych osobowych jest Multikino Media S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, adres e-mail: rekrutacja@multikino.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021086, o kapitale zakładowym 18.453.000,00  zł (w całości wpłacony), REGON: 357170910, NIP: 6762150965,

2.2.     Tak jak wspominaliśmy na wstępie, dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym najszybciej skontaktujesz się pod adresem – e-mail: iod@multikinomedia.pl    

2.3.     MKM stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.4.     Do inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez MKM, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

3.        Jakie prawa Ci przysługują w kontekście Twoich danych osobowych?

3.1.   W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

3.1.1.  prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),

3.1.2.  prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

3.1.3.  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),

3.1.4.  prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

3.1.5.  prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

3.1.6.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu MKM, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO),

3.1.7.  w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z IOD. 

3.2.   W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:


4.        Czy na podstawie Twoich danych osobowych są podejmowane decyzje w sposób zautomatyznowany?

4.1.   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5.        Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

5.1.   Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

 II.   Informacja o przetwarzaniu danych dla pracownika

 6.        Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?

6.1.   Gwarantujemy Ci, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będziemy przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej - odrębnie poinformujemy Cię o tym nowym celu.

6.2.   Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przechowywania

Obowiązek podania danych

Rekrutacja pracowników i współpracowników na potrzeby bieżących procesów rekrutacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie kandydata do pracy (osoby, której dane dotyczą), przed zawarciem umowy w przypadku, gdy zatrudnienie opierać się będzie o umowę cywilnoprawną

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy przepisów prawa pracy (w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) w przypadku, gdy zatrudnienie opierać się będzie o umowę o pracę

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (innych niż te, które są niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej / umowy o pracę), które kandydat do pracy poda dobrowolnie poprzez wysłanie ich w postaci CV na potrzeby rekrutacji

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, nie później niż w ciągu 3 miesięcy

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy / danych potrzebnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Archiwizacja CV na potrzeby przyszłych rekrutacji

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV na poczet przyszłych rekrutacji

 

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 1 rok

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli kandydat chciałby uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach do pracy w MKM.


7.       
Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy?

7.1.   Odbiorcami danych są:

  • Podmioty przetwarzające dane na zlecenie i w imieniu MKM, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług rekrutacyjnych, księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi poczty tradycyjnej, usług prawnych, doradczych,
  • Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.