Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu multikinomedia.pl

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników gromadzonych w ramach Serwisu. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Multikino Media można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: iod@multikinomedia.pl lub na adres Multikina Media, z dopiskiem na kopercie „IOD”

1.    Definicje:

1.1. Multikino” (albo „My”) – czyli my, właściciele serwisu dostępnego pod adresem multikinomedia.pl, a konkretnie Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy 18 453 000,00 zł (w całości wpłacony), REGON: 357170910, NIP: 6762150965,

1.2. Użytkownik– osoba, który odwiedza stronę multikinomedia.pl (i podstrony), czyli Serwis.

1.3. Polityka Prywatności - niniejszy dokument określający przetwarzanie danych osobowych na stronie Multikina Media.

1.4. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.multikinomedia.pl/

1.5. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, ułatwiające korzystanie ze stron internetowych Serwisu.

1.6. Dane osobowe - oznaczają informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami, pozwalają Cię zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do takich danych jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy itp.

1.7. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2.    Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

2.1.    Administratorem danych osobowych jest Multikino Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000284604, posiadająca kapitał zakładowy 18 453 000,00 zł (w całości wpłacony), REGON: 357170910, NIP: 6762150965. (dalej jako „Administrator”).

2.2.    Tak jak wspominaliśmy na wstępie, dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym najszybciej skontaktujesz się pod adresem – e-mail: iod@multikinomedia.pl.

2.3.    Multikino Media stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazywanych nam danych osobowych zgodnie z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


3.   
Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Przetwarzanie danych osobowych związanych z korzystaniem z Serwisu:

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Multikino Media może zbierać dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej wskazujemy na cele i podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu:

3.1.     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawna przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.2.    w celu prowadzenia statystyki i analiz statystycznych odwiedzin Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości analizy aktywności Użytkownika i ich preferencji oraz prowadzeniu statystyk odwiedzenia Serwisu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.3.    W celu potencjalnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony swoich praw.

3.4.    Dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną lub do momentu skutecznego wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika.

3.5.    Podanie danych osobowych jest niezbędne do możliwości korzystanie z Serwisu.

4.    Przetwarzanie danych osobowych związanych z prowadzeniem Rekrutacji przez Administratora:

Multikino Media w przypadku prowadzenia procesów rekrutacyjnych będzie przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy. Dane osobowe w takim zakresie będą przetwarzane w następujących celach:

4.1.    Gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w  celu realizacji i wykonania obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy i innych przepisów prawa pracy – podstawą prawna przetwarzania jest niezbędność do realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.2.    Gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu przeprowadzenia rekrutacji – podstawą prawna przetwarzania danych w dokumentacji kandydata do pracy jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4.3.    W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji kandydata do pracy wraz z ustaleniami warunków przyszłej współpracy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przeprowadzenia kompleksowego procesu rekrutacji, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). w

4.4.     W celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku przetwarzania danych niewymaganych przepisami prawa lub poza zakresem wymaganym przez Administratora, jak również w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.5.    W celu potencjalnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony swoich praw gospodarczych.

4.6.    Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy jest obligatoryjnego. Podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w zakresie preferowania umowy o współpracy również jest wymagane. Bez podania danych osobowych przeprowadzenie rekrutacji nie jest możliwe. W zakresie w jakim dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.7.    Dane osobowe w zakresie prowadzonej rekrutacji przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacji, do momentu wycofania zgody. W przypadku, gdy dane będą przetwarzane w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dane osobowe przetwarzane będą do momentu ustania prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5.    Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji działań Marketingowych:

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników oraz innych podmiotów danych w celu realizowania działań marketingowych polegających na kierowaniu na adresy mailowe podmiotów danych informacji dotyczących ofertach lub wiadomości zaliczanych do informacji handlowych (tzw. newsletter) zgodnie z definicją wskazaną w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

5.1.    w celu przesyłania informacji handlowych osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości przesyłania informacji handlowych w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowej, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.2.    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie kierowanych treści i usług do odbiorców informacji handlowej.

5.3.    W celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości obrony swoich praw.

5.4.    Dane osobowe przetwarzane dane będą do momentu istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych.

5.5.    Podanie danych w zakresie wspomnianym wyżej jest dobrowolne.

6. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku prowadzenia korespondencji mailowej na adresy mailowe należących do Administratora:

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci adresów e-mail, imienia i nazwiska oraz innych danych przesłanych w korespondencji mailowej na pocztę mailową Mulitkino Media w następujących celach:

6.1.    w celu prowadzenia komunikacji biznesowej, rozwiązywanie spraw i problemów wskazanych w wiadomości, realizacji korespondencji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prowadzenia i utrzymywaniu biznesowych relacji, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.2.    W celu ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości obrony swoich praw, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6.3.    Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu / odpowiedzi. Korespondencję przechowujemy również przez okres niezbędny dla celów dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na możliwości obrony swoich praw.
7.    Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z portali społecznościowych:

7.1.    Multikino Media może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych, Użytkowników odwiedzających profil Multikino Media na portalu Linkedin oraz na portalu Facebook. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia profilu na portalu Linkedin oraz portalu Facebook. Postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Multikino Media polegający na możliwości promowania własnej marki, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.2.    Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli jesteś użytkownikiem takiego portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega takim regulaminom i politykom i możesz korzystać z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

7.3.    Multikino Media wykorzystuje w Serwisie wtyczki portali społecznościowych (Linkedin i Facebook). Stosowanie wtyczek w Serwisie powoduje, że dany serwis społecznościowy może otrzymywać informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika. Multkino Media nie jest odpowiedzialny i nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez wspomniane portale społecznościowe. Warto zapoznać się z Politykami Prywatności wskazanych portali pod następującymi linkami:

a)    Polityka prywatności LInkedin

b)    Polityka danych Facebook 
8.    Przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciu i realizacją umowy w zakresie prowadzonej przez nas działalności:

8.1.     W przypadku gdy jesteś naszym klientem lub kontrahentem i zawierasz z Multikino Media sp. z o.o. umowę, przetwarzamy niezbędne dla tego celu dane osobowe w celu zawarcia i realizacji tej umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

8.2.      Jeżeli jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową występującą w imieniu naszego klienta lub kontrahenta, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości realizacji umowy. Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony.

8.3.    Dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy także w celach podatkowych i rachunkowych, gdy przepisy prawa obligują nas do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych w celach podatkowo – księgowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

8.4.    Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być również przetwarzane do momentu istnienia obowiązku prawnego ich przechowywania na podstawie przepisów podatkowych.
9.    PLIKI COOKIES

Serwis Multikino Media używa plików cookie s– niewielkich plików tekstowych zapisywanych na urządzeniach użytkowników Serwisu. Ułatwia to korzystanie z witryny internetowej, dzięki funkcjonalnościom poszczególnych plików cookies. Gromadzone informacje o użytkowniku Serwisu mogą dotyczyć adresu IP, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o terminie odwiedzin strony internetowej, a także wykorzystywanej przeglądarki, parametrów technicznych, czy lokalizacji.

Jakie rodzaje plików cookies stosujemy?

  • Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies).

Zarządzanie ustawieniami cookies

Serwisowe pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

10.  Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

10.1.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia na gruncie przepisów RODO:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
  • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),
  • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres: Administratora lub adres e-mail: iod@multikinomedia.pl
  • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem:https://uodo.gov.pl/pl/83/155

11.  Odbiorcy danych osobowych

11.1.   Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

12.  Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

12.1.   W przypadku, gdy dane osobowe przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”), Administrator musi spełnić określone w przepisach RODO dla legalizacji transferu danych poza wspomniany obszar. W związku z tym, dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne i koniecznie oraz na podstawie odpowiedniego stopnia ochrony poprzez:

a)     Korzystanie z usług podmiotów przetwarzających dane w krajach, gdzie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,

b)     W przypadku przekazywania danych do USA – współpraca z podmiotami stosującymi zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie transferów danych. Dokonywanie oceny legalności takich transferów danych,

c)     Stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

d)     Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez organ nadzorczy.

13.  Zmiany Polityki Prywatności

13.1.   Polityka Prywatności jest w razie potrzebny na bieżąco aktualizowana.

13.2.   Niniejsza wersja Polityki została przyjęta w dniu: 20.05.2024